Quy tắc riêng

Posted by on 28 Tháng Sáu, 2019


Các thông tin do qu‎ý vị cung cấp cũng có thể được trao đổi trong nội bộ hệ thống tổ chức của Open Illes Medes nhằm mục đích cung cấp các thông tin chính xác phản hồi đến qu‎ý vị. Việc qu‎ý vị cung cấp thông tin cho chúng tôi sẽ được xem như qu‎ý vị đồng ‎ý cho chúng tôi được phép xử l‎ý các thông tin đó với mục đích như trên. Chúng tôi sẽ không chuyển các thông tin nào cho bên thứ 3 ngoài hệ thống tổ chức của Open Illes Medes, trừ trường hợp chúng tôi cần xử l‎ý các yêu cầu ngoài khả năng của chúng tôi.

Qu‎ý vị có thể tham khảo thêm các thông tin cụ thể liên quan đến chính sách này trên các website của Bureau Vertias.

Tìm hiểu thông tin trên website
Khi qu‎ý vị tham khảo bất kỳ trang web nào của Open Illes Medes để tìm kiếm các thông tin, qu‎ý vị có thể không để lại danh tính trừ khi qu‎ý vị chọn phương thức cung cấp thông tin của chính qu‎ý vị cho chúng tôi.

Nếu qu‎ý vị chỉ tham khảo các thông tin trên website, chẳng hạn như đọc thông tin, xem ảnh hoặc tải thông tin mà không đăng ký thông tin cá nhân, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ một vài thông tin mà qu‎ý vị đã tham khảo. Những thông tin thu thập này không nhằm mục đích xác nhận danh tính của qu‎ý vị.

Việc hệ thống tự động thu thập thông tin chỉ nhằm 2 mục đích: quản trị mạng và phục vụ việc điều tra các vi phạm (nếu có) trong trường hợp phát hiện có hoạt động trái phép nào.

Các trang web của Open Illes Medes sẽ tự động ghi nhận thông tin của khách viếng thăm nhằm thống kê các dữ liệu cần thiết.

Chúng tôi sử dụng các dữ liệu thống kê đó nhằm mục đích cải tiến nội dung của trang web, chẳng hạn như chúng tôi sẽ đánh giá thông tin nào được qu‎ý vị quan tâm nhất, hoặc điều chỉnh các thiết kế về kỹ thuật cũng như đánh giá tính hiệu quả trong việc vận hành của hệ thống trang web.
Sau đây là một số các thông tin mà hệ thống sẽ tự động thu thập và lưu trữ khi qu‎ý vị tham khảo trang web:

· Tên miền và địa chỉ hệ thống mạng mà qu‎ý vị dùng để đăng nhập vào trang web của chúng tôi.
· Công cụ internet và hệ thống vận hành của máy tính mà qu‎ý vị dùng để đăng nhập vào trang web của chúng tôi.
· Ngày, giờ qu‎ý vị viếng thăm trang web.
· Các trang qu‎ý vị tham khảo.
· Nếu qu‎ý vị được kết nối đến website của chúng tôi từ trang web khác, hệ thống sẽ ghi nhận Địa chỉ của trang web đó.
· Nếu qu‎ý vị được kết nối đến website của chúng tôi từ trang web chuyên về chức năng tìm kiếm, hệ thống sẽ ghi nhận địa chỉ của trang web và từ khóa mà qu‎ý vị sử dụng.

Gởi email đến Open Illes Medes thông qua các trang web của Open Illes Medes
Nếu qu‎ý vị chọn phương thức gởi câu hỏi hoặc những lời nhận xét bằng email và cung cấp danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để phản hồi cho đến qu‎ý vị và để nhằm liên lạc với qu‎ý vị trong trường hợp chúng tôi cần liên hệ để cung cấp thêm các thông tin về dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Trừ khi có yêu cầu cụ thể, nếu không chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin của qu‎ý vị nhằm mục đích phản hồi các yêu cầu, những lời nhận xét của qu‎ý vị và sử dụng các thông tin đó để liên lạc với qu‎ý vị trong trường hợp cần cung cấp thêm các thông tin về dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc của qu‎ý vị cho bất kỳ bên thứ 3 nào theo đúng quy định trong mục Các lưu ý về an toàn thông tin được đề cập trong “Điều khoản sử dụng”.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không cung cấp danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc của qu‎ý vị đến bất kỳ tổ chức, cá nhận naò trừ trường hợp chúng tôi cần xử lý các yêu cầu ngoài khả năng của mình.

Điền và tải thông tin trên trang web của Open Illes Medes
Nếu qu‎ý vị chọn phương thức cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua việc điền thông tin vào phiếu yêu cầu hoặc tải thông tin từ các trang web của Open Illes Medes, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó trong việc xử l‎ý các yêu cầu mà qu‎ý vị thể hiện trong phiếu và liên lạc với qu‎ý vị nhằm cung cấp thêm các thông tin về dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Nếu qu‎ý vị chọn phương thức điền thông tin vào phiếu yêu cầu của Open Illes Medes, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động ghi nhận thông tin của qu‎ý vị.

Trừ khi có yêu cầu cụ thể, nếu không chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin của qu‎ý vị nhằm mục đích phản hồi các yêu cầu, những lời nhận xét của qu‎ý vị và sử dụng các thông tin đó để liên lạc với qu‎ý vị trong trường hợp cần cung cấp thêm các thông tin về dịch vụ mà qu‎ý vị quan tâm.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc của qu‎ý vị cho bất kỳ bên thứ 3 nào theo đúng quy định trong mục Các lưu ý về an toàn thông tin được đề cập trong “Điều khoản sử dụng”.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không cung cấp danh tính, địa chỉ email hoặc địa chỉ liên lạc của qu‎ý vị đến bất kỳ tổ chức, cá nhận naò trừ trường hợp chúng tôi cần xử lý các yêu cầu ngoài khả năng của mình.
Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin do qu‎ý vị cung cấp trong khoảng thời gian thích hợp theo quy định hiện hành.